Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI zostało zarejestrowane w KRS 15 czerwca 2021 roku. Organ sprawujący nadzór: Starosta Krakowski.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes Zarządu: Sandra Długajczyk

Wiceprezes Zarządu: Bartosz Buczek

Skarbnik: Monika Wilkosz

Sekretarz: Mateusz Samborek

Komisja Rewizyjna: Piotr Opiłka, Izabela Jamborska, Magdalena Drobniak

Adres e-mail: s.kreatywnieaktywni@gmail.com

Social media: https://www.facebook.com/stowarzyszeniekreatywnieaktywni

Cele działalności Stowarzyszenia:

 • inicjowanie i organizowanie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • diagnozowanie zasobów i potrzeb społeczności lokalnych;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania w sferze sportu i rehabilitacji;
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
 • wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

Artykuły

Przejdź do - Ankieta diagnozująca potrzeby mieszkańców.
1 lipca 2021

Ankieta diagnozująca potrzeby mieszkańców.

Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do wzięcia udziału w ANONIMOWEJ ankiecie, której celem jest identyfikacja zasobów oraz analiza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej.

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/4gMS13X77qUFeLqu9

Wypełnienie ankiety potrwa nie dłużej niż 5 MINUT, a analiza zebranych wyników pomoże ukierunkować obszar działań z jakim może się zmierzyć nowo powstałe Stowarzyszenie "Kreatywnie Aktywni"

Członkowie Stowarzyszenia z góry DZIĘKUJĄ za poświęcony czas! ❤

Galeria

 • Powiększ zdjęcie