Regulamin rodzinnego konkursu na „Najciekawszą przestrzenną dynię”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2022

  Regulamin rodzinnego konkursu na

Najciekawszą przestrzenną dynię”

1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorem rodzinnego konkursu na „Najciekawszą przestrzenną dynię” jest Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

2. Celem konkursu jest

 • Rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie kreatywności i pomysłowości
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania przez rodziny z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce własnych pomysłów i technik wykonania przestrzennej dyni
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży
 • Integracja społeczności lokalnej.

 

3. Zadanie konkursowe
    Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu (rodziny) mają za zadanie    
    wykonać pracę  plastyczną, przestrzenną - DYNIĘ.

    TECHNIKA WYKONANIA: dowolny wybór materiałów plastycznych

     Wymiar pracy: min. 40 cm

 

4. Miejsce i termin składania prac:

 • Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce 160
 • Termin do 3 października 2022r.

 

5. Prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą następujące
informacje:

 • Imię i nazwisko uczestników (w przypadku dzieci prosimy podać także wiek)
 • Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna
 • Oświadczenie RODO

6.Rozstrzygnięcie konkursu:

   Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.

   Rozdanie nagród oraz dyplomów nastąpi w dniu 9 października 2022r. w Centrum     
   Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach podczas Jarmarku Dyniowego. 

Odbiór nagród wyłącznie podczas Dnia Dyni, nieodebranie nagrody skutkuje przejściem jej na rzecz Organizatora konkursu.

7. Ocena prac:

 • Wszystkie prace zostaną wyeksponowane 9 października 2022r. podczas Jarmarku Dyniowego w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.

 

8. Kryteria oceny prac.

    Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pom twórczą uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • bogactwo użytych materiałów,
 • estetykę wykonania pracy.

9. Lista zwycięzców oraz ich prace opublikowane zostaną na stronie Centrum Kultury i    
    Promocji www.ckip.igwa.pl w zakładce KONKURSY

 

Klauzula informacyjna

Z związku z wprowadzeniem dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych określanych jako „RODO”
lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, chcieliśmy poinformować o nowych zasadach przetwarzania Twoich danych, na jakich będzie się ono odbywało.

1.     Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, reprezentowane przez Dyrektora Panią Agnieszkę Wawrzeń, z siedzibą: 32-125 Wawrzeńczyce 160. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CKiP:
Pani Sandra Długajczyk, e-mail: iod.sandra.jazgar@gmail.com

2.     Jakie dane przetwarzamy?

(wpisujemy dane, które potrzebujemy do konkursu/wydarzenia)

– imię i nazwisko,
– miejscowość zamieszkania, wiek, data urodzenia (potrzebna w razie ubezpieczenia)

– wizerunek

3.     W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na organizację (wpisać nazwę wydarzenia)

Rodzinny konkurs „Najciekawsza przestrzenna dynia ”

 

4.     Jakie masz prawa do swoich danych osobowych?

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (z dniem 25 maja 2018 roku) masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Ochrony Danych Osobowych).

5.     Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji  (wpisać nazwę konkursu /wydarzenia, które organizujemy)

Rodzinny konkurs „Najciekawsza przestrzenna dynia ”

 

6.     Czy dane podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim?

Dane zostaną udostępnione Urzędowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Reprezentowanemu przez Wójta Gminy Pana Józefa Rysaka z siedzibą w 32-125 Wawrzeńczyce 57. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Dotyczy osoby nieletniej ­­­­­­­­­­­­­­­­­(Imię i Nazwisko dziecka)

______________________________

 

zgoda udzielana jest przez (rodzica/opiekuna prawnego) nieletniego

 

ZGODA

 
dot. Konkursu rodzinnego „Najciekawsza przestrzenna dynia”

1.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka na potrzeby realizacji w/w wydarzenia przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Gminę Igołomia Wawrzeńczyce

☐ TAK                                                 ☐ NIE

 

2.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, i wizerunku mojego oraz wizerunku mojego dziecka dla celu udokumentowania i promocji wydarzenia przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Gminę Igołomia Wawrzeńczyce, w tym umieszczenia w mediach społecznościowych, stronach www, prasie, broszurach, ulotkach, albumach promocyjnych itp.

☐ TAK                                                 ☐ NIE

 

3.     Oświadczam, iż swoje dane osobowe (dane osobowe mojego dziecka) podaję świadomie, zgodnie z prawdą i dobrowolnie oraz zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

☐ TAK                                                 ☐ NIE

 

                                                     ____________________________

                                                                                                                (data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego)