Regulamin Konkursu "Wianki na Oktawę Bożego Ciała"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2022

REGULAMIN

Konkursu "Wianki na Oktawę Bożego Ciała"

 ORGANIZATOR:

- Organizatorem konkursu jest: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

CELE KONKURSU:

- Wzmocnienie ludowej tradycji święcenia ziół w postaci wianków w Oktawę Bożego Ciała.

- Przypomnienie i powrót do charakterystycznego sposobu łączenia wianków niesionych do poświęcenia.

- Współpraca i integracja międzypokoleniowa.

UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA:

- W konkursie mogą  brać udział mieszkańcy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, gmin nalężących do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

- Uczestnicy startują w jednej kategorii.

- Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny przynieść swoje wianki

  23 czerwca 2022 r. (około godz.19.00)po mszy świętej w kościele parafialnym w
  Igołomi do namiotu usytuowanego w obrębie kościoła.

- Dodatkowo zachęcamy do załączenia informacji o tym w jak w Waszych parafiach święciło się wianki i do czego były wykorzystywane. Warto poprosić o pomoc
  babcię,  prababcię – one wiedzą!

ZASADY OCENY I NAGRODY:

- Wianki oceniać będzie komisja powołana przez Organizatorów.

- Ocenie podlegać będą wianki wykonane zgodnie z miejscową tradycją.

- Niedozwolone jest wykorzystywanie sztucznych kwiatów i ozdób.

- Do wianków należy dołączyć metryczkę z danymi (imię, nazwisko, tel. kontaktowy oraz RODO), metryczka oraz RODO do pobrania na stronie  
   http://ckip.igwa.pl/p,2,konkursy

- Komisja wyłoni laureatów oraz przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia

- Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, odbiór nagród odbędzie się 26.06.2022r.

  w Igołomi podczas uroczystości „Święty jest wśród nas” na dziedzińcu Sióstr Albertynek.

 

załącznik nr1

Klauzula informacyjna

Z związku z wprowadzeniem dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych określanych jako „RODO”
lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, chcieliśmy poinformować o nowych zasadach przetwarzania Twoich danych, na jakich będzie się ono odbywało.

1.      Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, reprezentowane przez Dyrektora Panią Agnieszkę Wawrzeń, z siedzibą: 32-125 Wawrzeńczyce 160. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CKiP: Pani Ewa Libura, e-mail:  Elibura@interia.pl

2.      Jakie dane przetwarzamy?

(wpisujemy dane, które potrzebujemy do konkursu/wydarzenia)

– imię i nazwisko,
– własna twórczość (np. teksty piosenek, wiersze, melodie, rysunki, rękodzieło )

– wizerunek

3.      W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na: (wpisać nazwę wydarzenia)

 

Konkurs „Wianki na Oktawę Bożego Ciała”

4.       

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (z dniem 25 maja 2018 roku) masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Ochrony Danych Osobowych).

5.      Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do: (wpisać nazwę konkursu /wydarzenia, które organizujemy)

Konkurs „Wianki na Oktawę Bożego Ciała”

 

6.      Czy dane podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim?

Dane zostaną udostępnione Urzędowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Reprezentowanemu przez Wójta Gminy Pana Józefa Rysaka z siedzibą w 32-125 Wawrzeńczyce 57. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

Dotyczy osoby nieletniej ­­­­­­­­­­­­­­­­­(Imię i Nazwisko)_________________________________

 

 

 

Zgoda

Konkurs „Wianki na Oktawę Bożego Ciała”

 

1.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji w/w wydarzenia przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Gminę Igołomia Wawrzeńczyce

☐ TAK                                                 ☐ NIE

 

2.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku (ewentualnie twórczości) dla celu udokumentowania i promocji wydarzenia przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Gminę Igołomia Wawrzeńczyce, w tym umieszczenia w mediach społecznościowych, stronach www oraz w prasie,

☐ TAK                                                 ☐ NIE

 

3.     Oświadczam, iż swoje dane osobowe podaję świadomie, zgodnie z prawdą i dobrowolnie oraz zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

☐ TAK                                                 ☐ NIE

 

 

____________________________

(data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego)

zał nr2

                                                                                                                                    

 

 

Nazwa Konkursu „Wianki na Oktawę Bożego Ciała”

 

Imię i Nazwisko autora pracy………………………………………………………………………

 

Tel. kontaktowy …………………………………………………………………………

 

Miejscowość ……………………………………………………………………………..

 

 

 

 ........................................................................................ ……………………….

    Data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  uczestnika Konkursu

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat informacyjny Konkurs

    Plakat informacyjny Konkurs "Wianki na Oktawę Bożego Ciała"