REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU NA BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2021

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU

NA  BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
 2. Konkurs jest adresowany do rodzin z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
 3. Termin oddawania prac upływa dnia 14 grudnia 2021 roku.
 4. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej.
 5. Prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:
 • praca wykonana odręcznie
 • technika pracy: dowolna
 • kształt pracy: dowolny
 • format pracy: max A4
 1. Każda praca musi być opisana w następujący sposób:
 • imiona i nazwisko uczestników
 •  telefon kontaktowy
 • zgoda i oświadczeni RODO
 1. Organizator nie zwraca uczestnikom otrzymanych prac.
 2. Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach - 14 grudnia 2021 roku do godz.15.00

10. Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

 • zgodność z tematem
 • technikę wykonania
 • estetykę wykonania
 • pomysłowość i oryginalność formy

11. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną przez Komisję konkursową, powołaną przez Organizatora.

12. Lista zwycięzców oraz ich prace opublikowane zostaną na stronie Centrum Kultury i Promocji - www.ckip.igwa.pl  w zakładce KONKURSY.

13. Laureaci zostaną  powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.

14. Nagrody zostaną wręczone 19 grudnia 2021r. godz. 15.00 podczas spotkania świątecznego organizowanego przez Centrum Kultury i Promocji.

 

 

Oświadczenie zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie Plastyczny Rodzinnym na BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ” organizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..     
                                   imiona i nazwisko, wiek

 

 

 

..........................................................................................................................   
                                   adres zamieszkania

 

 

 

...........................................................................................................................
                                      numer kontaktowy

 

 

 

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych moich i mojego dziecka/ci na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

 

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez nas konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

 

 

 ........................................................................................ …………………

    Data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie