Regulamin Konkursu Plastycznego Rodzinnego "Dworki szlacheckie w dawnej Polsce"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2021

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTCZNEGO

  „Dworki Szlacheckie w dawnej Polsce“

Organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach

z okazji uroczystości „Opowieść jednego drzewa” cykl spotkań „Ta ziemia, Ci ludzie, te historie”

 

  1. Celem konkursu jest:

- Przybliżenie społeczności lokalnej historii Dworków Szlacheckich

- Pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej
  samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami

-  Odkrywanie ciekawych historii dworków

-  Umacnianie więzi rodzinnych

  1. Tematyka konkursu

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną   techniką (farba, wyklejanka, szkic, rysowanie węglem, rysunek, kolaż itp)

      3. Prace oceniane będą w  kategorii rodzinnej:

Każdy uczestnik (rodzina) powinien dostarczyć jedną pracę wykonaną dowolną techniką. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imiona i nazwisko autora, wiek, oświadczenie RODO oraz tel. kontaktowy.

 

   4. Prace należy dostarczyć do 31.05.2021r. poniedziałek do CKiP

          Ocena i nagrody

  1. 1.     Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach
  2. 2.     Prace będą oceniane według następujących kryteriów
  • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
  • estetyka pracy
  • walory plastyczne

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Inauguracja Laureatów Konkursu plastycznego odbędzie się 04.07.2021r. w Stręgoborzycach podczas uroczystości „Opowieść jednego drzewa”

Regulamin dostępny na stronie www.ckip.igwa.pl w zakładce Organizacje/ Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach

 

 Szczegółowe informacje pod nr tel 12 287 40 10

 

 

                                                                                  OŚWIADCZENIE

 

Oświadczenie zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie Plastyczny Rodzinnym „Dworki Szlacheckie w dawnej Polsce”

organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach z okazji uroczystości „Opowieść jednego drzewa”

cykl spotkań „Ta ziemia, Ci ludzie, te historie”

 

 

………………………………………………………………………………………………..     
                                   imiona i nazwisko, wiek

 

..........................................................................................................................    
                                   adres zamieszkania

 

...........................................................................................................................
                                      numer kontaktowy

 

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych moich i mojego dziecka/ci na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez nas konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

 ........................................................................................ ……………………….

    Data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie