Świąteczny lampion - rozpalmy świąteczny płomień

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2020

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTCZNEGO

 NA „ŚWIĄTECZNY LAMPION – ROZPALMY ŚWIĄTECZNY PŁOMIEŃ“

 1. Celem konkursu jest:

- Przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji związanych z okresem poprzedzającym    
  Święta Bożego Narodzenia oraz same święta.

- Pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej
  samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami.

-  Poznanie techniki budowy lampionu i jego wykorzystania.

            -  Umacnianie więzi rodzinnych

 1. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracyLampionu świątecznego, niedopuszczalne jest użycie elementów gotowych z seryjnej produkcji (sam lampion), dopuszczone i mile widziane jest światełko na baterie. Lampion musi być wykonany własnoręcznie przez uczestników konkursu, tj. rodzinę.

      3. Prace oceniane będą w  kategorii rodzinnej:

Każdy uczestnik (rodzina) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Dopuszcza się mocowania klej, drut, gwoździe. Konstrukcja powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imiona i nazwisko autora, wiek, oświadczenie RODO oraz tel. kontaktowy.

 

   4.Lampion należy dostarczyć do 11.12.2020 (piątek) do CKiP

          Ocena i nagrody

 1. 1.    Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
 2. 2.    Lampiony będą oceniane według następujących kryteriów
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
 • wkład pracy
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji
 • walory plastyczne (kompozycja, dodatki)

 

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 GRUDNIA 2020 o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

Regulamin dostępny na stronie www.ckip.igwa.pl w zakładce KONKURSY

Szczegółowe informacje pod nr tel 12 287 40 10

 

Klauzula informacyjna

Z związku z wprowadzeniem dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych określanych jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, chcieliśmy poinformować o nowych zasadach przetwarzania Twoich danych, na jakich będzie się ono odbywało.

1.     Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, reprezentowane przez Dyrektora Panią Agnieszkę Wawrzeń, z siedzibą: 32-125 Wawrzeńczyce 160. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CKiP: Pani Sandra Długajczyk, e-mail: iod.sandra.jazgar@gmail.com

2.     Jakie dane przetwarzamy?

(wpisujemy dane, które potrzebujemy do konkursu/wydarzenia)

– imię i nazwisko,
– miejscowość zamieszkania, wiek, data urodzenia (potrzebna w razie ubezpieczenia)

– wizerunek

3.     W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na organizację (wpisać nazwę wydarzenia) Konkurs plastyczny „Świąteczny lampion - rozpalmy świąteczny płomień”

 

4.     Jakie masz prawa do swoich danych osobowych?

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (z dniem 25 maja 2018 roku) masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Ochrony Danych Osobowych).

5.     Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji  (wpisać nazwę konkursu /wydarzenia, które organizujemy)

Konkurs plastyczny „Świąteczny lampion - rozpalmy świąteczny płomień”

 

6.     Czy dane podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim?

Dane zostaną udostępnione Urzędowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Reprezentowanemu przez Wójta Gminy Pana Józefa Rysaka z siedzibą w 32-125 Wawrzeńczyce 57. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Dotyczy osoby nieletniej ­­­­­­­­­­­­­­­­­(Imię i Nazwisko dziecka)_______________________________ zgoda udzielana jest przez (rodzica/opiekuna prawnego) nieletniego

 

ZGODA  
dot.
Konkurs plastyczny „Świąteczny lampion - rozpalmy świąteczny płomień”

 

1.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka na potrzeby realizacji w/w wydarzenia przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Gminę Igołomia Wawrzeńczyce

☐ TAK                                                 ☐ NIE

 

2.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, i wizerunku mojego oraz wizerunku mojego dziecka dla celu udokumentowania i promocji wydarzenia przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Gminę Igołomia Wawrzeńczyce, w tym umieszczenia w mediach społecznościowych, stronach www, prasie, broszurach, ulotkach, albumach promocyjnych itp.

☐ TAK                                                  ☐ NIE

 

3.     Oświadczam, iż swoje dane osobowe (dane osobowe mojego dziecka) podaję świadomie, zgodnie z prawdą i dobrowolnie oraz zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

☐ TAK                                                  ☐ NIE

 

____________________________

                                                                                             (data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego

Galeria

 • Powiększ zdjęcie