Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Regulamin rodzinnego konkursu na „Najciekawszą przestrzenną kompozycję bukietową z chryzantem”

13 października 2021

Regulamin rodzinnego konkursu na

Najciekawszą przestrzenną kompozycję bukietową z chryzantem”

1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorem rodzinnego konkursu na „Najciekawszą kompozycję bukietową z ręcznie wykonanych przestrzennych chryzantem” jest Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

2. Celem konkursu jest

3. Zadanie konkursowe

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu (rodziny) mają za zadanie wykonać jedną pracę  plastyczną, przestrzenną – KOMPOZYCJĘ BUKIETOWĄ Z CHRYZANTEM.

TECHNIKA WYKONANIA: dowolny wybór materiałów plastycznych

Wymiar pracy: dowolny

4. Miejsce i termin składania prac:

5. Prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą następujące
informacje:

6.Rozstrzygnięcie konkursu:

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu i terminie odbioru nagród.

Odbiór nagród wyłącznie w wyznaczonym dniu, nieodebranie nagrody skutkuje przejściem jej na rzecz Organizatora konkursu.

7. Ocena prac:

 

8. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

9. Lista zwycięzców oraz ich prace opublikowane zostaną na stronie organizatora  www.ckip.igwa.pl w zakładce KONKURSY

 

Oświadczenie zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie Plastyczny Rodzinnym na Najciekawszą przestrzenną kompozycję bukietową z chryzantem” organizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

 

 

………………………………………………………………………………………………..     
                                   imiona i nazwisko, wiek

 

..........................................................................................................................   
                                   adres zamieszkania

 

...........................................................................................................................
                                      numer kontaktowy

 

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych moich i mojego dziecka/ci na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez nas konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

 ........................................................................................ ……………………….

    Data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie