Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Zawiązało się Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach

Na początku roku 2007 mieszkańcy Stręgoborzyc stanęli przed nie lada wyzwaniem, jak zagospodarować budynek likwidowanej szkoły podstawowej, zlikwidowanej z powodu małej liczby uczniów.

Mieszkańcom Stręgoborzyc zależy aby budynek dalej był wykorzystywany dla potrzeb lokalnych Stowarzyszeń i nie uległ dewastacji bo bardzo bogatą historię. 

Głównymi inicjatorami zawiązania Stowarzyszenia była Wioletta Klęk, obecnie Prezes Stowarzyszenia, sołtys wsi Zbigniew Zając i Mateusz Cygan pełniący funkcję Zastępcy Prezesa. Wkrótce znalazło się wielu chętnych, szczególnie wśród młodzieży i pań Koła Gospodyń Wiejskich, którzy bardzo aktywnie podjęli współpracę. 26 października 2007 r. Stowarzyszenie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego. Pełna nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach. Jego siedzibą został budynek byłej szkoły podstawowej w Stręgoborzycach, który Wójt Gminy Józef Rysak przekazał umową użyczenia. Priorytetem Stowarzyszenia było zaadaptowanie budynku na lokalną świetlicę oraz izbę regionalną.

Celem Stowarzyszenia jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, budowanie świadomości obywatelskiej, promowanie miejscowości Stręgoborzyce i jej mieszkańców, wpieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych. Podjęto działania do realizacji tych celów, napisany został "Plan Rozwoju Wsi Stręgoborzyce", który został uchwalony przez Zebranie Wiejskie 29 marca 2007 r. Plan ten został przedłożony władzom Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w celu uwzględnienia jego założeń w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy na lata 2007 - 2015. Ponadto opracowany został wniosek (15.XI.2007) na konkurs grantowy "Nasza Świetlica, Nasz Klub", którego zamierzeniem jest dofinansowanie świetlic z Fundacji Wspomagania Wsi. Wniosek wymagał wiele pracy, zgromadzenia materiałów, załączników i pozyskania sponsorów. Swoją pomoc przy organizacji świetlicy zadeklarował Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce J. Rysak i Rada Sołecka Stręgoborzyc a członkowie stowarzyszenia będą pracować społecznie. 

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu programów i wniosków, udostępniali potrzebne materiały, dzielili się doświadczeniami i wiedzą. Stowarzyszenie cieszy się, że inicjatywa spotkała się z aprobatą społeczeństwa Stręgoborzyc, Urzędu Gminy i władz samorządowych. To motywuje do jeszcze większej aktywności. Wkrótce stowarzyszenie będzie zabiegać o środki poprzez Lokalną Grupę Działania "Korona Północnego Krakowa" w funduszy unijnych. Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do współpracy (nie tylko mieszkańców Stręgoborzyc), którzy chcą wpływać na rozwój swoich wsi, są aktywni. 

Kilka wspomnień historycznych:
Ze Stręgoborzycami związana jest niezwykła osobowość Ks. Infułata Jerzego Bryły. Rodzicami Ks. Infułata byli Franciszek i Alicja z Holczewskich. Pierwszą Komunię Św. przyjął w 1937 r. w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach. Od trzeciej klasy uczęszczał do szkoły podstawowej w Stręgoborzycach, gdzie jego ojciec Franciszek został kierownikiem szkoły. Szkoła nosiła imię rodziców Ks. Infułata: Alicji i Franciszka Bryłów. Ksiądz Infułat szkołę w Stręgoborzycach ukończył w 1941 r. a prymicje miał w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach. 
1 września 2013 r. podczas VI Małopolskiego Święta Warzyw na lotnisku w Pobiedniku Wielkim Ksiądz Infułat Jerzy Bryła otrzymał z rąk Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka i Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce". Odbierając to wyróżnienie Ksiądz Infułat powiedział "Przyjeżdżam tu zawsze z wielkim wzruszeniem. Tu spędziłem swoje dzieciństwo i moją młodość. Szczycę się, że stąd pochodzę i że właśnie tutaj zrodziło się moje powołanie".

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie