Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego na makietę pt. "Wieś moich marzeń"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2018

Rodzinny konkurs plastyczny

na makietę pt. „Wieś moich marzeń”

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

 2. Cel konkursu:

- promowanie zdolności manualnych i wyobraźni

- propagowanie wśród dzieci i osób dorosłych zdrowego stylu życia i zachęcanie do rozwijania zainteresowań

- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną

- zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole

 3. Zadaniem konkursowym jest: - wykonanie 1 makiety przedstawiającej "Wieś moich marzeń"

 4. Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział rodziny z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

 5. Warunki konkursu: Przedmiotem konkursu jest makieta o wymiarach max. 70cm x 50cm. 

Technika wykonania oraz materiały do użycia - dowolne. Do konkursu zgłaszają się rodziny.
Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z wyraźnie napisanymi imionami, nazwiskami, wiekiem oraz telefonem kontaktowym autorów.

 6. Termin i warunki dostarczenia prac: Prace będą przyjmowane do 29 czerwca 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach,

     Wawrzeńczyce 160.

 7. Kryteria oceny: Członkowie komisji konkursowej będą oceniać:

- estetykę wykonania, stopień trudności

- zgodność pracy z tematem

- pomysłowość, oryginalność

- samodzielność wykonania

 8. Nagrody: Komisja konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace oraz wyróżnienia. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 9. Rozstrzygnięcie konkursu: Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. 

Wręczenie nagród nastąpi podczas XI Małopolskiego Święta Warzyw dnia 2 września 2018r.

 10. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

 11. Ochrona danych osobowych: Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureatach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

 12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora            praw własności złożonych prac.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie